Η εταιρία ASTRA (επικεφαλής του έργου) έχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για διευθυντικά στελέχη, έχει καλές επαφές με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και έχει ήδη συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα. http://www.astra-ngo.sk/

Το TUKE ως τεχνολογικό πανεπιστήμιο ασχολείται με διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και με την ενίσχυση των δεσμών με ιδρύματα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και, συνεπώς, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα. http://www.tuke.sk/

Η IDEC είναι μια εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης με έδρα την Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης και λύσεων πληροφορικής για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Στον τομέα της Δια Βίου μάθησης η IDEC έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδίως στα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στις εθνικές αναπροσαρμογές των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. http://www.idec.gr/

Η εταιρία TREBAG έχει πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και μεθοδολογιών κατάρτισης συμπεριλαμβανομένου του e-learning (π.χ. σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση) και της υλοποίησης της μεταφοράς τεχνολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας της καινοτομίας, καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας. http://www.trebag.hu/

Η ProVest Consulting είναι μια συμβουλευτική εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Η ProVest ειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων. Η ProVest προσφέρει στήριξη στα στάδια του προγραμματισμού, της υποβολής προσφορών, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της διαχείρισης του κύκλου του έργου. http://www.provest.net/

   
© ALLROUNDER